Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je pondelok 4. december 2023 , meniny má Barbora , zajtra bude mať meniny Oto. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Pobožnosť krížovej cesty za oslobodenie nášho národa a jeho mravnú obnovu

(Na Púti HSŽ a KOČ v Kroscienku 1.9.2016)

Úvod
Pane, túto pobožnosť krížovej cesty chceme obetovať aj za všetkých tých, ktorí ešte nezažili uzdravujúci dotyk Tvojej milosrdnej lásky, aby sa aj ich sŕdc nezmazateľne dotklo posolstvo z kríža, preniknuté láskou, milosrdenstvom a spásou. Ty si sa obetoval, aby sme mohli žiť skutočne plnohodnotne s vedomím, že si pre nás pripravil perspektívu večnosti, perspektívu bez moci hriechu a tmy.
„Ak by všetko bolo zviazané s hriechom, boli by sme najnešťastnejší zo všetkých stvorení. Prísľub víťazstva Kristovej lásky však všetko zahŕňa do Otcovho milosrdenstva,“ povedal pápež František na začiatku Roku milosrdenstva. A toto víťazstvo vzišlo z potupného ukrižovania.
Pane, Ty si nepopierateľne zvíťazil nad hriechom a smrťou a milosrdenstvo z Tvojho kríža sa stalo prístavom pre každého človeka, aj keby bol v akokoľvek ťažkom hriechu.
Preto aj počas tejto krížovej cesty chceme znova ďakovať za Božie milosrdenstvo, ktoré sa naplno prejavilo na kríži.

1. Ježiš prichádza pred Piláta
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Ako by asi prebiehal súdny proces s Ježišom v dnešnej dobe? Tiež by sa na jeho obžalobu našlo mnoho odsudzujúcich nepravdivých slov? A kde by som stál ja? Či vari často nekonám tak, že svojím životom odsudzujem Božiu milosrdnú lásku, keď jej nedovolím, aby prenikla do môjho srdca a potom vykročila smerom k unavenému, chorému či závislému človeku?
Ježiš pred dvetisíc rokmi bol privedený pred Piláta práve tak, ako nám to približujú evanjelisti. Všetko, čo naňho hovorili jeho žalobcovia, prijal a nereptal. A tento jeho postoj plný lásky aj v tých ľudsky najťažších chvíľach je jedinou odpoveďou na to, ako máme pristupovať k našim osobným procesom, keď sa na nás valí spŕška neprávd a krívd. V Ježišovom postoji svieti doďaleka práve láska, ktorá odpúšťa a trpezlivo znáša aj tie najväčšie krivdy a príkoria. Táto láska odpúšťa ubližujúcim a je neprehliadnuteľným skutkom milosrdenstva. Táto láska je nepopierateľným prejavom vôle nebeského Otca, ktorý má neustály záujem o duchovnú záchranu každého človeka. Ježišu, nespravodlivo odsúdený, nech je Tvoj postoj milosrdnej lásky aj naším postojom, najmä vo chvíľach, keď sme konfrontovaní s nejakou krivdou a ťažko sa nám prijíma.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

2. Ježiš a kríž
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
V kríži je niečo viac než len momentálne obmedzenie, ktoré zabraňuje v bezproblémovom prežívaní každodennosti. Kríž nemusí byť trestom za niečo, kríž môže človeka priviesť k pochopeniu zmyslu vlastného života. Ježišov kríž bol záťažou, ktorá z ľudskej stránky znamenala obmedzenie, avšak bol súčasťou Božieho plánu spásy, a to až natoľko, že sa stal prostriedkom vykúpenia. Z kusu dreva položeného na Ježišove plecia sa razom stáva požehnaný nástroj umučenia, cez ktorý sa dokonalo veľké dielo Božieho milosrdenstva.
Čím je pre nás Ježišov kríž? Uvedomujeme si jeho významnú úlohu pri záchrane človeka? Aký je náš postoj ku krížu? Je naša úcta k nemu úprimná, plná vďaky a lásky alebo skôr naučená záležitosť bez vnútorného stotožnenia?
Pane, pri tomto zastavení Ťa chceme odprosiť aj za hriechy neúcty voči Tvojmu krížu a znova si pripomenúť vznešenosť tohto nástroja našej spásy. Zároveň Ťa prosíme o hlbokú vieru, aby sme dokázali správne vnímať aj naše životné kríže.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

3. Prvý kontakt so zemou
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pri prvom páde prvý kontakt so zemou. Ježiš padá do prachu. Ťarcha kríža ho nemilosrdne tlačí k zemi. Je považovaný za jedného z najväčších zločincov, ktorého odsúdili na smrť, bez možnosti odvolania. Počas svojho pozemského účinkovania šíril posolstvo o láske a odpustení a napomínal s láskou tých, ktorí zhrešili. Cudzoložnicu neodsúdil a namiesto kameňa odsúdenia jej venoval pohľad plný lásky a milosrdenstva, a zároveň ju napomenul, aby viac nehrešila Praktizoval toľkokrát skutok milosrdenstva – hriešnikov napomínať. A teraz je on sám vedený ako ten najväčší hriešnik, ktorý sa podľa žalobcov svojím správaním rúha Bohu. Ten, ktorý milosrdným pohľadom dvíhal z hriešnych pádov a uzdravoval, teraz nezvláda udržať kríž na pleciach. Jeho pád však netrvá dlho. Svojím pozdvihnutím povzbudzuje všetkých, ktorí chcú rezignovať.
Pane, nauč nás s pokorou prijímať naše kríže a nechať sa napomenúť od okolia, ak nekráčame správnou cestou.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

4. S matkou
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Stretnutie preniknuté citmi, bolesťou i vzájomnými veľavravnými pohľadmi. Takto možno opísať scénu, keď Ježiš stretáva svoju Matku, ktorá je plná zármutku. Zaiste tu bol pochopiteľný všetok ten smútok a bôľ. Mária vidí svojho Syna v takom zúboženom stave. Koľké matky trpia podobne, keď ich deti prežívajú nejakú negatívnu udalosť alebo sa prepadávajú do tmy hriechu a závislostí. V tej chvíli hľadajú útechu v modlitbe a vo sviatostiach. A možno viacerí z nás boli priamymi či nepriamymi svedkami nešťastných udalostí v rozbitých rodinách, kde vládol alkohol, gemblerstvo či drogy. Čo v tej chvíli robiť, ako sa zachovať? Takto a podobne sa možno mnohí z nás pýtali samých seba. Každý milý pohľad, úsmev alebo krátka povzbudivá vetička vie urobiť viac než tisíce slov, akokoľvek dobre mienených. A tiež modlitba je prejavom spoluúčasti na bolesti toho druhého.
Pane, pri tomto zastavení Ťa prosíme o odvahu tešiť zarmútených, aby sme sa nebáli vystúpiť z radu a zdieľať smútok a bolesť ľudí okolo nás.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

5. Šimon a skutok milosrdenstva
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Postava Šimona sa vynára v dave ako svetielko, ktoré predznamenáva aspoň krátku úľavu od ťažkého kríža. Šimon bol spočiatku donútený, aby pomohol Ježišovi niesť kríž. Neskôr sa však stotožňuje so svojou úlohou. Aj nám sa naskytnú mnohé životné situácie, keď sme svedkami trápenia a bolesti našich blížnych. Možno sme spočiatku opatrní a nevieme, či naša prípadná pomoc bude správne pochopená. Prípad zo života, jeden z tisícov, však jasne poukazuje na nevyhnutnosť byť nablízku chorým a biednym. Žena trpela zákernou chorobou a ľudia okolo nej ju síce poľutovali a vyjadrili súcit, no ona čakala aj niečo viac. Aspoň krátku návštevu, ktorá by ju povzbudila v náročnom boji, aspoň pár slov. Lenže toto všetko priveľmi neprichádzalo. A dôvod? Mnohí z jej okolia sa báli prejaviť aspoň kúsok milosrdenstva. Byť Šimonom či milosrdným samaritánom je tak ťažké, keď v hlave neustále víri myšlienka – ako príjme dotyčný môj záujem? Nebude si myslieť, že som zvedavý len na to, či má ešte svoje vlasy alebo parochňu?
Pane, pri tomto zastavení Ťa prosíme o odvahu vystúpiť z davu a prejaviť konkrétny skutok milosrdnej lásky voči blížnemu.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

6. Veronika
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Chce to veľa odvahy urobiť niečo, čo by takmer nikto neočakával? A pritom urobiť niečo tak ľudské? Veronika je príkladom slúžiacej lásky, ktorá ide ďalej než by sa očakávalo. Utrie šatkou Ježišovu zakrvavenú tvár a takto sa zaradzuje k tým, ktorí dlho neuvažujú nad tým, či má ich skutok dostatočný prínos alebo nie. Možno by iní v tej chvíli namietali – načo taký nepatrný skutok, keď krv sa bude valiť ďalej! Má to vôbec význam, keď dotyčný aj tak zomrie? Tu je na namieste odpoveď – má to veľký význam. Pretože každý skutok ľudskosti a lásky znamená veľa, aj keby bol tým posledným v živote človeka. Kto vykoná takýto skutok, v tom sa odtláča milosrdná Božia láska ako vtedy vo Veronikinej šatke a v jej srdci.
Pane, pri tomto zastavení si chceme obnoviť naše odhodlanie konať nad rámec toho, čo sa očakáva v spoločnosti.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

7. Druhý kontakt so zemou
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Prichádza ďalší moment, keď Ježiš padá na zem. Aké bolestné bolo vidieť jeho telo, vysilené a doráňané, keď kleslo pod tiažou kríža. V dave sa našlo mnoho tých, ktorí súhlasili s Ježišovým údelom, no boli aj takí, ktorí s ním spolucítili. Po páde však nadíde víťazstvo a povstanie, a nielen v Ježišovom prípade. Nedávno sa skončili veľkolepé olympijské hry, kde súťažili športovci z celého sveta. Ich športový zápal zmiešaný s drinou a disciplínou priniesol úspechy. No za nimi je potrebné vidieť aj mnoho odriekania, pádov a nezdarov. A predsa sa mnohí dočkali heroických víťazstiev. Pády a neúspechy neodrádzajú od vytúženého cieľa. Ba naopak dodávajú ešte viac odhodlania urobiť maximum. A to platí nielen v športe, ale aj v duchovnej oblasti.
Pane, pri tomto zastavení si chceme oveľa viac uvedomiť, že aj v našich pádoch, v akejkoľvek podobe, nie sme sami. Lebo ty nás z krížovej cesty učíš, ako pokorne prijať tiaž nášho života. Nech aj my dokážeme prejaviť milosrdenstvo a súcit s tými, ktorí padli do nejakej závislosti.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

8. Stretnutie s plačúcimi ženami
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Ježiš prechádza okolo zástupu plačúcich matiek, ktorým je ľúto, keď ho vidia doráňaného a strápeného. Ozýva sa u nich prirodzený materinský pud. Ten ich slzy ešte viac vháňa do očí. Ježišovo napomenutie, aby viac žialili nad sebou, deťmi a svojimi hriechmi, patrí aj nám, ľuďom 21. storočia. Plakať nad sebou znamená vhĺbiť sa do svojho vnútra a lokalizovať tam všetko, čo nie je v súlade s Božou voľou. Stretnutie Ježiša so ženami nám teda pripomína, aké je dôležité pravidelne spytovať svoje svedomie a slzami ľútosti prosiť o Božie milosrdenstvo.
Pane, pri tomto zastavení Ťa prosíme o odvahu denne robiť revíziu vo svojom vnútri. Tvoje milosrdenstvo čaká na každého z nás. Je na nás, či sme schopní a ochotní zveriť sa Ti a predložiť Ti všetko, čo nás zväzuje otrockými putami hriechu.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

9. Tretí kontakt so zemou
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Každý nový pád oberá Ježiša o veľkú dávku energie. Každý kontakt so zemou akoby znásobuje celkovú takmer beznádejnú situáciu. A predsa zostáva ešte niekoľko posledných síl, ktoré postačia na povstanie. Pri pohľade na tento výjav nás napĺňa nielen súcit, ale najmä veľká vďačnosť za to, že náš Pán zniesol toľko poníženia, aby sa naše pády nekončili v prachu poníženia a nedôstojnosti, ale boli začiatkom niečoho nevídaného a ušľachtilého. Ježišov tretí pád pobáda k tomu, aby sme boli všímaví aj na pády ľudí okolo nás a boli pre nich svetlom milosrdnej a slúžiacej lásky.
Pane, pri tomto zastavení Ti chceme znova a úprimne poďakovať za všetko utrpenie, ktoré si za nás podstúpil, aby si uskutočnil dielo vykúpenia človeka.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

10. Dôstojnosť nadovšetko
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Strhanie šiat bolo veľmi ponižujúce, no Ježiš ho prijal v tichu a pokore, vediac, že to malo prísť. Rany po strhnutí šiat nanovo a s ešte väčšou intenzitou krvácajú. Skutočne veľmi bolestná scéna a Ježiš ju pretrpel aj za hriechy nečistoty, ktorých je aj v dnešnom svete veľmi veľa. Už deti sa dostávajú do kontaktu s množstvom nemravných internetových stránok. Ako tomu zabrániť? Pýtajú sa mnohí rodičia, ktorým záleží na duchovnom raste ich detí a snažia sa ochrániť ich pred náporom nesprávne chápanej sexuality. Je veľmi potrebné deťom vysvetľovať, že sexualita je darom od Boha a súčasťou vzniku nového života, a nie prostriedkom na uspokojenie momentálnych túžob, pochádzajúcich od zlého. Pane, pri tomto zastavení Ti odovzdávame všetkých, ktorí sú otrokmi vlastných nezriadených túžob a nečistoty. Prosíme Ťa o silu a trpezlivosť pre tých, ktorí sú im najbližšie, aby vnímali závislosť svojich blízkych ako možnosť prejaviť im lásku preniknutú milosrdenstvom otca, ktorý sa veľmi teší z návratu svojho márnotratného dieťaťa.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

11. Klince ako definitíva
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Ježiš sa dostáva do fázy, keď jeho utrpenie a nevýslovné bolesti gradujú. Vtom prichádza definitíva v podobe klincov, ktoré ho pevne spájajú s krížom a on sa zveruje aj v tejto ťažkej chvíli vôli nebeského Otca. Klince dnešných čias majú rôznu podobu. Klincami sú napríklad konečné a nezvrátiteľné správy o zákernej chorobe. Ale aj postoje, ktoré nedovoľujú akúkoľvek zmenu či napredovanie. Klincami možno považovať rozbité vzťahy v rodinách, keď sa ani jedna zo strán nesnaží ustúpiť zo svojich pozícií v prospech zmieru. Klince definitívne potvrdzujú nemennosť danej situácie. Klince na Ježišovom kríži však predsa len neznamenajú stopku nádeji. Sú totiž súčasťou dreva, z ktorého vzišla záchrana a spása. Sú súčasťou plánu Božieho milosrdenstva s týmto svetom. A preto aj klince v živote človeka, aj keby boli akokoľvek nepriaznivou definitívou, naznačujú, že život s krížom môže byť začiatkom nového smerovania.
Pane, pri tomto zastavení Ti zverujeme všetkých, ktorým klince rôznych okolností bránia vidieť v bezútešnej situácii svetlo nádeje.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

12. Smrť na kríži
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Ježiš sa s krížom úplne stotožnil až po samotnú smrť. Táto smrť je výsledkom dobrovoľného prijatia vôle nebeského Otca. Je nevyhnutnou súčasťou niečoho veľkého, ľudským rozumom ťažko pochopiteľného, a predsa takého úžasného. Bez Ježišovho posledného výdychu by nebol plán spásy úplný a dokonalý. Práve Ježišova smrť na kríži ako prejav tej najväčšej potupy predznamenala veľkoleposť Božieho milosrdenstva, ktoré počíta s každým človekom a dáva šancu aj tomu najväčšiemu hriešnikovi, aby sa zmenil.
Pane, ďakujeme Ti za všetky bolesti a potupnú smrť, ktorú si podstúpil za každého z nás, aby sme žili v skutočnej slobode a dôstojnosti Božích detí.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

13. Bezvládne telo v náručí Matky
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Po Ježišovom skone nastáva obrad, ktorým sa vzdáva úcta zosnulému telu. No ešte pred samotnou prípravou Ježišovho tela na pochovanie je tu veľmi dojímavý moment. Matka, ktorá sprevádzala svojho Syna na krížovej ceste ako jeho najvernejšia Spoločníčka, teraz s láskou i bolesťou drží v náručí nehybné telo. Koľkí rodičia prichádzajú o svoje milované ratolesti pri rôznych dopravných nehodách, kde hrá hlavnú úlohu alkohol či frajerina za volantom alebo počas žúrovania, kde sa vraj môže všetko. Veď dnešní mladí sú považovaní za generáciu ipsylon a v jednej piesni sa o nich spieva, že nemusia nič a môžu všetko. Rodičia týchto mladých ľudí – tzv. pohovkovej generácie, ktorá len bezhlavo užíva, no zmysluplne nežije – potom často zažívajú bolestný okamih, keď so slzami a takmer neprekonateľným smútkom držia v náručí svoje deti, avšak Mária – Matka bolesti i nádeje je im útechou v ich ťažkom rozpoložení.
Pane, pri tomto zastavení zverujeme našu mládež pod ochranu Sedembolestnej a zároveň Ťa prosíme o milosť podieľať sa na skutkoch milosrdenstva, najmä na vyučovaní nevedomých a na dobrej rade pochybujúcim a ľuďom, ktorých heslom je užívať až na doraz.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

14. Pochovanie
Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Ak zomrie nejaký významný človek, zvyčajne sa o tom veľa hovorí v médiách a často je pripravený priamy prenos či záznam zo samotnej poslednej rozlúčky. Prípadne sa mení vysielacia štruktúra v televízii, kde bežia dokumenty o zosnulom. Ak zomrie nejaký chudobný Afričan v krajine, kde zúri už roky občianska vojna a kde verbujú detských vojakov, nevie o tom nikto. Takému človeku často nemá kto usporiadať poslednú rozlúčku a prejaviť jeho telu aspoň kúsok úcty. Ježišov pohreb bol skromný, no v duchu židovských tradícií. Prišli tí, ktorí mu boli najbližšie. Každá účasť na pohrebe je prejavom lásky a milosrdenstva voči zosnulému. Nech by bol slávny umelec alebo ten najposlednejší úbožiak z afrického slamu. Veď pohreb je vyjadrením nádeje, že zomrelý dosiahne večnú radosť a že ho Pán privíta v kráľovstve milosrdenstva a lásky.
Pane, pri tomto zastavení Ťa chceme odprosiť aj za hriechy neúcty a necitlivého zaobchádzania s telami zosnulých.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Záver
Pane, končí sa táto pobožnosť, pri ktorej sme prostredníctvom úvah rozjímali nad dielom Tvojho nekonečného milosrdenstva. Tak ako si Ty milosrdný, tak môžeme byť aj my, práve tam, kde žijeme a pracujeme. Tvoj kríž je výzvou k odpúšťaniu akýchkoľvek krívd v našom živote a k ich trpezlivému znášaniu. Tvoj kríž už neťaží, práve naopak, je bremenom, ktoré pomáha pochopiť všetko to, čo sa deje v nás i okolo nás. Tvoj kríž je drevom, ktoré prináša ovocie spásy a víťazstva pre každého na tejto zemi. Vďaka Ti, Pane.
Na úmysel Sv. otca
Kňazské požehnanie

krížová cesta vo formáte pdf

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign