Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je pondelok 4. december 2023 , meniny má Barbora , zajtra bude mať meniny Oto. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Podstata, patróni a symboly Kruciáty

1. Kruciáta oslobodenia človeka nie je organizáciou ani združením, ale programom činnosti vyplývajúcim z kresťanského chápania zodpovednosti a angažovania sa, ako aj formou svedectva kresťanského spôsobu života, charitatívnej práce a apoštolátu. Táto činnosť sa vyvíja na základe územnej štruktúry katolíckej Cirkvi a na tradičných, ako aj na nových, pokoncilových formách pastoračnej práce.

2. KOČ je činnosťou s náboženským a morálnym charakterom. Oslobodenie človeka nie je chápané v politickom, spoločenskom, alebo ekonomickom zmysle, ale ako vnútorné oslobodenie človeka v zmysle evanjelia, ktoré bude samozrejme vylievať svoj blahodárny vplyv na všetky spomínané oblasti ľudského života, ktoré potrebujú aby boli uzdravené pomocou zaangažovania nových ľudí oslobodených od egoizmu, ľudí, ktorí prijali postoj nezištnej služby.

3. Voči spoločnosti, národu a štátu sa KOČ podujíma na záchrannú službu pred veľkými nebezpečenstvami, neraz narastajúcimi do rozmerov spoločenskej katastrofy, na službu dobre zrozumiteľnému a nepochybnému dobru národa a spoločenstva, preto si zasluhuje takú podporu vlád a administratívnych zložiek, aká prislúcha spoločenstvám s vyšším spoločenským prínosom.

4. KOČ vznikla z iniciatívy hnutia Svetlo - Život ako jeho služba (diakonia). Hnutie vymedzuje spomedzi svojich členov špeciálnu diakoniu oslobodenia s cieľom realizovania tejto úlohy. V prvej etape vzniku a rozvoja bude teda KOČ vedená moderátormi a diakoniou hnutia Svetlo - Život. S postupom času bude snaha o vymedzenie samostatnej siete pôsobísk Kruciáty. KOČ po získaní dostatočného počtu členov a pôsobísk v tej ktorej diecéze, požiada miestneho ordinárneho biskupa o vymenovanie diecézneho moderátora pre KOČ.

5. KOČ, ako vyplýva zo samého pojmu Kruciáta, je myslená ako prechodná činnosť, ktorá má uskutočniť veľkú mobilizáciu ľudí dobrej vôle na boj s alkoholizmom ako aj inými ohrozeniami v čase ich veľkej intenzity. KOČ nezamýšľa odvrhnúť (či nahradiť) doteraz užívané formy boja s alkoholizmom a inými ohrozeniami, naopak chce ťažiť z ich úspechov a skúseností, chce svoje úsilie s nimi zjednotiť.

6. Hoci KOČ je zo svojej podstaty hnutím náboženským, nadprirodzeným, evanjelizačným, opierajúcim sa na viere v spásnu moc Krista a jeho Ducha, nepodceňuje a nepokladá za zbytočné žiadne prirodzené zásady, metódy a prostriedky boja s alkoholizmom, opierajúce sa o náuku a skúsenosti. Kruciáta, vychádza zo zásady jednoty prirodzeného i nadprirodzeného poriadku. Siaha po všetkých dostupných pomôckach v presvedčení, že dvojrozmerná vernosť voči prirodzeným i nadprirodzeným zákonom podmieňuje plodnú a účinnú prácu.

7. Hlavnou patrónkou KOČ je Nepoškvrnená, Matka Cirkvi. Kruciáta prijíma druhý názov "Dielo Nepoškvrnenej, Matky Cirkvi". Členovia Kruciáty vidia v Nepoškvrnenej vzor úplne oslobodenej a nezávislej ľudskej osoby, čo sa prejavilo v jej úplne nezištnej láske ku Kristovi a jeho spásnemu dielu. Najviac sa to prejavilo vo chvíli, keď sa pod krížom, úplne láskou spojená so svojím Synom, stala Matkou Cirkvi. To, že sa KOČ snaží pripodobniť Márii v oddaní sa Kristovi a v zjednotení sa s ním v obete za spásu ľudí predstavuje najhlbšie tajomstvo životnosti a plodnosti KOČ.

8. Druhým patrónom KOČ je sv. Stanislav, biskup a mučeník, patrón morálneho poriadku v Poľsku. KOČ vznikla v deň oslavy 900-tého výročia jeho úmrtia. Sv. Stanislav je pre členov KOČ vzorom odvahy pri vydávaní svedectva o objektívnych a najvyšších morálnych hodnotách aj za cenu obetovania života. KOČ si popri sv. Stanislavovi uctieva ako svojho patróna taktiež sv. Maximiliána M. Kolbeho, patróna prvej Kruciáty Nepoškvrnenej, ktorý nás z jednej strany učí oddaniu sa Nepoškvrnenej, aby sme mohli byť nástrojmi v jej rukách v boji proti zlu, a z druhej strany je nádherným príkladom lásky, ktorá oddáva život za svojich bratov. Sv. Maximilián v koncentračnom tábore v Osvienčime sa dobrovoľne prihlásil, že prijme namiesto svojho spoluväzňa, otca rodiny, trest smrti hladom.

9. Slová "Nebojte sa !"zvolaním KOČ. Tieto slová často hovoril Kristus. Často ich vysloval taktiež pápež Ján Pavol II. Pripomínajú členom KOČ, že ich hlavnou úlohou je oslobodzovanie ľudí od strachu, ktorý ich robí neslobodnými.
Erbom KOČ je štít, na ktorom sa pod nápisom "Nebojte sa" nachádza veľký kríž, pod ním je z pravej strany veľké "M", z ľavej malé "m".

Kríž je znakom Kruciáty - krížovej výpravy - a zároveň je znakom najhlbšieho tajomstva slobody. Písmeno "M" symbolizuje Máriu, stojacu pod krížom - vzor nášho oddania sa Kristovi a zjednotenia sa s ním. Kríž s písmenom "M" sa nachádzal aj na erbe pápeža Jána Pavla II. Umiestnenie tých istých znakov na erbe KOČ nám pripomína, čo spája Kruciátu s pápežom. Malé "m" na druhej strane kríža sme "my", ktorí odpovedáme na jeho výzvu, aby sme sa spolu s ním zjednotili s Máriou ("Totus Tuus") v oddaní sa Kristovi. Erbom diakonie je štít, na ktorom sú napísané slová "Pravda nás oslobodí". Pod nimi sa nachádzajú spojené dlane a znak fos-zoe. Hymnou KOČ je pieseň Srdce veľké nám daj.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign