Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 14. júl 2024 , meniny má Kamil , zajtra bude mať meniny Henrich. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Situácia a úlohy

1. Ako dedičstvo minulých čias aj nám na Slovensku zostalo silné zakorenenie alkoholovej praxe v obyčajoch i v spoločenskom vedomí. "Kultúra pitia" okamžite vypĺňa všetky zákutia spoločenského života, v ktorých nevládne skutočná kultúra. "Kultúra pitia" pokrýva možno dokonca väčšie oblasti, než sú oblasti ozajstných problémov.Tie sú však nemalé.
Prvou skupinou postihnutých osôb sú ľudia, ktorí trpia alkoholizmom. Predstavujú skupinu kandidátov na predčasnú smrť v podmienkach neakceptovania okolím, v spoločenskej izolácii. Druhou skupinou sú ľudia, ktorí pijú príliš veľa. Je to skupina, ako páchateľov, tak aj obetí násilia. Sú to ľudia, ktorí porušujú verejný poriadok a často trpia na somatické ochorenia, ktoré sú bezprostredne spojené s alkoholom. V oboch týchto skupinách je významná koncentrácia konzumovania.
Vzniká bludný kruh: často pozorované opíjanie sa vedie väčšinu spoločnosti k názoru, že u nás je to niečo normálne. Tento názor sa zasa pričiňuje k rýchlejšiemu začínaniu s alkoholom u mladých ľudí.
Situácia mladých ľudí budí zvláštny nepokoj najmä kvôli reklamnému priemyslu, ktorý sa v záujme obchodu s alkoholom snaží o to, aby vzorom celého mladého pokolenia bola skôr skupina pijúca ako triezva. Paradoxne "najslabšie" osoby, ktoré sú najcitlivejšie na pôsobenie reklám, pochádzajú z rizikovej skupiny (vrátanie rodín s problémom alkoholu). To spôsobuje pretrvávanie problémov z pokolenia na pokolenie.
Táto skupina osôb sa doma stretáva s násilím, s obmedzením rozvoja, intelektu a vôbec s obmedzením v celom svojom živote.
Oveľa väčšou skupinou je skupina detí, ktoré prežívajú v rodine ťažké situácie spojené s alkoholom. To vplýva na nárast násilia. Ak hovoríme o členoch rodín osôb nadmerne pijúcich, treba poukázať na nesmierne veľkú skupinu osôb. Prinajmenšom časť tejto skupiny trpí na syndróm nazývaný spoluzávislosť (nespočíva na pití alkoholu, hoci aj to sa stáva). Tieto osoby si vyžadujú podobne intenzívnu pomoc ako ich príbuzní chorí na alkoholovú chorobu, alebo nadmerne pijúci. V poslednej dobe narastá taktiež problém alkoholizmu detí.
Novým a znepokojujúcim fenoménom je predovšetkým expanzia obchodu s alkoholom. Nakoľko proces rozpíjania spoločnosti mal v minulom období spontánny charakter a nebol podporovaný oficiálnymi aktivitami v oblasti spoločenského vedomia, dnes sa expanzia obchodu s alkoholom rozvíja opierajúc sa o systematickú, plánovanú, cielenú obchodnú činnosť. S takýmto druhom expanzie sa stretávame prvý krát v histórii. Jej elementmi sú: porušovanie zákona o predaji maloletým a iných predpisov regulujúcich obchod s alkoholom, reklamné akcie financované obchodom s alkoholom, spolupráca časti tlače pri tvorbe verejnej mienky v proalkoholovom smere, tvorba reklamy upevňujúcej alkoholové mýty, to všetko obchádza, alebo porušuje zákon.
Takisto znepokojujúcim fenoménom je vzrastajúca spotreba alkoholu v skupine nezamestnaných, čo paralyzuje mnohé hospodársko-spoločenské programy. Zároveň narastá podiel žien s problémom alkoholu a musíme pamätať, že z určitých dôvodov to predstavuje väčšie nebezpečenstvo než problémy mužskej populácie (ťažšie sa dostávajú z alkoholových problémov, deti sú viac naviazané na matku, preto deti pijúcich matiek sú viac zaťažené).
Závažnou je taktiež otázka úrazov a ochorení. Až do 10% dopravných nehôd súvisí s požitím alkoholu. Alkoholom je u nás poznačený každý piaty pracovný úraz. Ďalšie, nielen pracovné, ale aj dopravné, domáce a iné nehody sú poznačené tým, že až u 1/3 účastníkov je prítomný alkohol. Viac ako štvrtina všetkých hospitalizácií sú ľudia, ktorých ochorenie, či úraz súvisí s pitím alkoholu.
Nakoniec treba poukázať na pramene nádeje: rozrastajú sa siete svojpomocných skupín (A-kluby a združenia), vznikajú a uvádzajú sa moderné výchovné programy pre mládež, učiteľov a rodičov. V skutočnosti spoločenské sily pracujúce na diele triezvosti sú veľké, ale príliš často sú ešte rozptýlené a veľmi nesmelé. Preto celá práca sa musí sústrediť na oslovovaní ľudí pravdou (rozbíjanie mýtov, odporovanie reklame, informovanie o možnostiach zmien a povzbudzovanie k prijatiu zmien), a taktiež na umožnení im – hoci len v skromnej miere - skúsenosti vlastnej schopnosti - aby sa mohli presvedčiť o tom, že sa dá v tejto oblasti niečo dosiahnuť. Po desiatkach rokov neslobody je úloha drobných pozitívnych skúseností nesmierna.
2. Vyššie spomínané nebezpečenstvo narastajúcich alkoholových problémov sa môže stať modelovým východiskovým bodom na pochopenie iných nebezpečenstiev súčasného človeka. Pretože aj pri iných závislostiach fungujú podobné mechanizmy.
Takouto je napríklad čoraz väčšia závislosť na cigaretách, ktorú spoločnosť vníma nanajvýš ako škodlivú pre fyzické zdravie. Pretože v západných štátoch sa už ustupuje od fajčenia, producenti cigariet vystavujú vysokému tlaku reklamy štáty stredo-východnej Európy a tretieho sveta. Na fenomén cigariet sa treba pozrieť nielen z hľadiska škodlivosti pre fyzické zdravie. Fajčenie vplýva na psychiku a osobnosť človeka. Fajčiar oslabuje svoju vôľu a často je v ťažkých situáciách neschopný vykonať väčší akt vôle. Bohužiaľ tento fakt sa týka v čoraz väčšej miere aj žien a čoraz mladších detí.
Neschopnosť poradiť si s osobnými problémami, rozpad rodiny, pocit osamelosti, strata viery spôsobujú čoraz väčší problém narkománie mládeže (narkomanov, ktorí sa nedožívajú dospelosti). Podobne, hoci bezprostredne oveľa deštruktívnejším spôsobom je slabý charakter mladého človeka vystavený nátlaku cynických dílerov. "Kultúra piva", ktorá sa propaguje medzi mládežou je tou skúsenosťou, ktorá často smeruje mladých k siahnutiu po drogách.
Bežnou sa dnes stáva závislosť na masovokomunikačných prostriedkoch – najmä na televízii. Je spôsobená nedostatočnou schopnosťou výberu masmédií. To uvoľňuje cestu napríklad ľahostajnosti voči pornografii a násiliu a taktiež nahrádza srdečné medziľudské vzťahy. Napokon množstvom ilustrovaných časopisov pre mládež a dospelých sa v mene "európskosti" presadzuje sloboda a sexuálna neviazanosť. Hovoríme o závislosti na sexe. To poškodzuje normálny rozvoj rodiny, ba dokonca ju dokáže aj rozbiť.
To poblúdenie súčasného človeka, zvlášť mladého, je zneužívané rôznymi typmi siekt, ktoré zvádzajú ponukami ľahkého riešenia všetkých životných problémov za cenu úplného podriadenia života ich vodcom. Tam, kde nepreniká hlásanie evanjelia so svojou oslobodzujúcou mocou, tam sa prázdnota vypĺňa hlásateľmi rôznych názorov všeobecne nazývaných pomenovaním New Age. Mnoho slávnych osobností sa bohužiaľ otvorene priznáva k praktikám navrhovaných ideológmi New Age.
Drámou druhej polovice XX. storočia je zabíjanie detí v lonách matiek, čo kliesni cestu eutanázii, ktorú niektoré štáty už prijali. Bez evanjeliového uzdravenia miliónov ľudských sŕdc zranených vedomím zabitia bezbranných sa ničí psychika národa. Právo na život od prirodzeného počatia po prirodzenú smrť sa stále v mene ľudského egoizmu spochybňuje. Toto právo si vyžaduje neustálu spoločenskú aktivitu, tak vo sfére pôsobenia na mentalitu osôb neschopných poradiť si so svojim egoizmom, ako aj v sfére formovania prorodinnej spoločenskej politiky a taktiež jednoznačných právnických riešení opierajúcich sa o dekalóg.
Ľahko sa tiež akceptujú - dokonca aj medzi kresťanmi - názory, že náboženstvo sa týka len privátnej sféry života a evanjeliové posolstvo sa netýka spoločenského, hospodárskeho, politického života. Teda súčasné problémy sú spôsobené nedostatočným poznaním pravdy o ľudskej dôstojnosti, o možnosti formovania svojho života a strachom priemerného človeka pred zodpovednosťou z toho, ako vyzerá spoločenský život. Preto je tak dôležité prekonávať bezradnosť pri riešení ťažkých spoločenských problémov.
Naznačená situácia si vyžaduje nielen veľké zintenzívnenie doteraz používaných metód a prostriedkov boja so spoločenskými problémami, ale taktiež hľadanie a nachádzanie nových metód, ktoré by mohli účinne zabrzdiť šíriace sa zlo.
Úlohou, ktorú súčasná situácia kladie pred nás, nie je len boj s alkoholizmom a podobnými javmi, ako skôr skutočný boj o ozdravenie celej spoločnosti.
Treba teda nájsť novú motiváciu, zahrňujúcu samú podstatu problému, ukázať nové perspektívy riešenia problematiky, rozvinúť novú stratégiu.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign