Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je pondelok 4. december 2023 , meniny má Barbora , zajtra bude mať meniny Oto. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Taktika Kruciáty

1. Zásadnou taktikou Kruciáty v boji o oslobodenie človeka z otroctva alkoholizmu je praktizovanie úplnej abstinencie jej členov. Vedecky potvrdené je tvrdenie, že pre notorických alkoholikov je jediným spôsobom záchrany zachovanie úplnej abstinencie až do smrti. Z toho vyplýva postulát dobrovoľnej abstinencie tých, ktorí chcú podať ruku bratom postihnutým nešťastím alkoholizmu. KOČ sa ujíma takýchto ľudí a preto len pripravenosť praktizovania abstinencie z lásky "ku slabým bratom" môže byť kritériom prijatia do Kruciáty. Abstinencia je teda sama o sebe víťazstvom v boji s alkoholizmom, je skutkom odvahy a slobody, je oslobodzujúcim skutkom. Propagácia abstinencie, ako "skutkov oslobodenia" je základnou metódou v taktike KOČ. Plné uzásadnenie hodnoty tejto praxe sa nachádza vo vypracovaní: Abstinentské krédo Kruciáty oslobodenia človeka.

2. Kruciáta oslobodenia človeka ako "nové vojsko Gedeona" chce zhromaždiť rozhodných a odvážnych ľudí, odhodlaných na boj so spoločenským nebezpečenstvom alkoholizmu a preto zhromažďuje len úplných abstinentov. Človek, ktorý pije s mierou, alebo čiastočne sa zrieka alkoholu, pre seba rieši tento problém zhodne s požiadavkami etiky a kultúry, avšak neprináša pozitívny vklad do boja s touto spoločenskou pohromou.

Predsavzatie abstinencie v zhode s rozhodnutím vstúpiť do KOČ sa má písomne deklarovať a zapísať do "Knihy skutkov oslobodenia", ktorá sa nachádza v každej stanici.
Sú dve formy abstinentských záväzkov:
1.stupeň - na jeden rok - čím sa stáva kandidátom KOČ;
2.stupeň - na čas členstva v KOČ - čím sa stáva členom KOČ.
Podpísanie deklarácie má charakter záväzku voči spoločenstvu KOČ, pričom každý má možnosť rezignácie v chvíli vystúpenia z radov KOČ. Ponecháva sa na slobodnom rozhodnutí každého, kto sa prihlasuje do KOČ, či chce svoj záväzok dodatočne umocniť prísľubom daným Nepoškvrnenej, Matke Cirkvi a skrze ňu Kristovi (v tomto prípade môže niekto zložiť tento prísľub na celý život). Členovia hnutia Svetlo - Život sa stávajú kandidátmi KOČ vo chvíli zapojenia sa do deuterokatechumenátnych spoločenstiev po oáze I. stupňa a členmi zložením abstinentských záväzkov po oáze II. stupňa.

3. Pretože abstinentský záväzok je deklaráciou vstupu do Kruciáty oslobodenia človeka bojujúcej s alkoholizmom, táto deklarácia bude úplná a bude mať zmysel natoľko, nakoľko bude v sebe obsahovať
predsavzatie neponúkania alkoholu, ako aj
nevydávania peňazí na alkohol, čiže nekupovania alkoholu.
Inak by to bol polovičný, nekonzekventný boj, boj ktorý má v sebe zárodok kapitulácie! Preto abstinentský záväzok sa spája v deklarácii člena KOČ s týmito dvoma predsavzatiami.

4. KOČ sa podujíma taktiež na boj s návykom fajčenia. Abstinencia od fajčenia však nie je u dospelých obsiahnutá v záväzkoch, či prísľuboch. Keď uvážime, že pri súčasnom stave poznania škodlivosti fajčenia je táto abstinencia výsledkom zdravého úsudku, ako aj záväzkom vyplývajúcim z piateho Božieho prikázania. Preto zdržanlivosť od fajčenia nemôže byť predmetom dobrovoľnej obety z lásky, ako abstinencia od alkoholu.

5. Predpokladá sa osobitná forma zapojenia sa do KOČ detí zo základných škôl (podľa vzoru "Detskej kruciáty Nepoškvrnenej", ktorá existovala v Poľsku), avšak mládež stredných škôl sa zapája do KOČ, podobne ako dospelí - po roku kandidatúry na "čas členstva" (analogicky ako v oázovom hnutí).

6. 4-dňová oáza duchovných cvičení diakonie oslobodenia (ODCDO) slúži, ako vstupná formácia "diakonie oslobodenia" KOČ, pričom využíva osvedčené metódy vypracované oázovým hnutím Svetlo - Život. Tieto duchovné cvičenia, ktoré majú za cieľ priviesť k rozhodnutiu angažovať sa v skupine diakonie KOČ, zároveň bezprostredne pripravujú tieto skupiny na organizovanie a vedenie stanice KOČ, ako aj na vedenie evanjelizačných duchovných cvičení „Evanjelium oslobodenia“.

7. Duchovné cvičenia podľa programu "Evanjelium oslobodenia" trvajú päť dní, sú otvorené, farské, opierajú sa o Evanjelium sv. Lukáša, sú vedené metódou evanjelizačných duchovných cvičení. Sú zásadnou metódou mobilizácie členov KOČ a majú viesť k vzniku stredísk KOČ v danej farnosti alebo dušpastierskom centre. Hlavnou úlohou stanice bude vykonanie takých duchovných cvičení vo všetkých farnostiach a dušpastierskych centrách svojho regiónu.

8. Ovocím duchovných cvičení oslobodenia má byť taktiež oslovenie notorických alkoholikov a ľudí zotročených inými závislosťami v danom prostredí s cieľom navrhnutia im záchrannej akcie vedenej pomocou metód napr. hnutia tzv. Anonymných alkoholikov. Táto akcia sa opiera o podobné biblické motívy "teológie oslobodenia človeka" ako KOČ.

9. KOČ chce taktiež využiť pomoc a prostriedky, aké poskytuje dnešná "Obnova v Duchu Svätom", čiže charizmatická obnova v Cirkvi.
Modlitebné skupiny môžu spolupracovať s jednotlivými stanicami KOČ buď v rámci Duchovných cvičení oslobodenia alebo stále, hlavne modlitbou na úmysel chorých a obetí závislosti. Členovia týchto skupín sa môžu venovať zvláštnej starostlivosti o týchto ľudí, ako aj o ich rodiny.

10. V rámci práce staníc, stredísk a stanovíšť sa môžu využiť všetky dôstojné a rozumné metódy a prostriedky boja s alkoholizmom a inými závislosťami - napr.: výstavy, večerné posedenia, premietanie filmov a diapozitívov, brožúrky, letáky, plagáty, nahrávky, a pod. Je potrebné pozývať k spolupráci odborníkov z rôznych oblastí, zvlášť lekárov, psychiatrov a psychológov.

11.Je potrebné, aby sa kandidáti a členovia KOČ podľa miery možnosti zúčastňovali stretnutí a akcií, na ktoré budú pozývaní najbližšou stanicou KOČ. (to je uvedené v deklaráciách)
Pre všetkých, no najmä pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastňovať pravidelných stretnutí, ale aj pre sympatizantov hnutia, ktorí sa ešte nerozhodli pre prijatie abstinenčných záväzkov, sa vrelo odporúča, aby sa zapojili do modlitebnej reťaze KOČ.
Ďalšou možnosťou zapojenia sa do modlitebného zápasu o slobodu a duchovné zdravie národa je prijatie duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign