Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je pondelok 4. december 2023 , meniny má Barbora , zajtra bude mať meniny Oto. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Stratégia Kruciáty

1. Stratégia KOČ musí byť nadprirodzenou stratégiou, to znamená, že sa musí opierať o Boží plán spásy a o práva ekonómie spásy; o účasť na Duchu Svätom v Kristovej misii; o vieru v Božiu moc, ktorú získavame pokornou modlitbou vo veľkej dôvere. Inak povedané, musí byť úzko spojená s evanjelizáciou - ako mocným ohlasovaním príchodu Božieho kráľovstva a Kristovej spásy.
KOČ - ak chce byť účinná a plodná - musí, ako aktivita vstupujúca do dejín v konkrétnych sociologických podmienkach, zohľadniť zákony, dané Bohom - Stvoriteľom, riadiace svet; musí taktiež zohľadniť všetky zásady sociológie a organizácie práce. Nadprirodzenosť teda neznamená útek od skutočnosti do akéhosi falošného spiritualizmu, ale život a prácu vo viere.

2. Stratégia KOČ sa musí vyznačovať maximalistickým realizmom. Nemôže sa uspokojiť s akousi sporadickou a náhodnou činnosťou, ale musí pamätať na všetky nebezpečné sily, ktorým sa treba postaviť na odpor a zodpovedne plánovať činnosť podľa veľkosti cieľov, ktoré sa musia dosiahnúť. Veď len vtedy môžeme hovoriť o stratégii, keď plánujeme ako viesť víťaznú vojnu, a nie len jednotlivé bitky, či potýčky.

3. Prvou strategickou úlohou je vždy mobilizácia, čiže získanie zodpovedného množstva ľudí, rozhodnutých podujať sa na úlohy.) Je potrebné plánovať (v najbližších rokoch) prijatie do KOČ takého množstva ľudí (približne 10% všetkých dospelých ľudí spoločenstva, teda asi 250 tisíc osôb), ktoré by dokázalo vplývať na zmenu spoločenských obyčajov a zničiť vládu alkoholového teroru. Mobilizácia sa musí uskutočňovať individuálnym prihlásením sa a prijatím záväzkov člena Kruciáty oslobodenia človeka. Základným záväzkom je zachovávanie úplnej abstinencie od alkoholu v čase členstva v Kruciáte. Okrem toho sa člen KOČ zaväzuje neponúkať alkohol a nekupovať alkoholové nápoje. Vďaka tomu sa mobilizácia bude uskutočňovať konkrétnymi skutkami oslobodenia, ktoré sú už reálnym úspechom v boji s alkoholizmom. Takto zmobilizovaní ľudia budú novým vojskom Gedeona, ktorým si Pán bude môcť poslúžiť ako svojím náradím pri oslobodzovaní národa.

4. Druhou kľúčovou strategickou úlohou je formovanie diakonie Kruciáty oslobodenia človeka (moderátorov, animátorov a inej diakonie). Táto úloha má podobný význam ako formovanie dôstojníckych a poddôstojníckych kádrov v armáde. Diakonia oslobodenia v rámci Kruciáty oslobodenia musí predstavovať špeciálnu, vyčlenenú skupinu, ktorá sa bude stretávať každý týždeň a bude dostávať určité úlohy na nasledujúci týždeň. Skupina diakonie musí byť kvasom a prameňom inšpirácie v každom miestnom stredisku KOČ.

5. Nasledujúcou úlohou v stratégii Kruciáty oslobodenia človeka je formácia členov, ktorej úlohou je oboznámiť ich s duchovnosťou hnutia, tak aby prijali myšlienku oslobodenia a aby sa rozhodli pre uskutočnenie krokov smerujúcich k vlastnému oslobodeniu, ako aj k oslobodeniu iných. Táto formácia sa delí na formáciu vstupnú v čase kandidatúry (obyčajne trvá jeden rok) a na formáciu permanentnú, trvajúcu celý čas členstva v KOČ. Následné etapy formácie vyznačujú mesačné stretnutia. Členovia hnutia Svetlo - Život sa v podstate nemusia zúčastňovať tejto formácie, keďže formácia v rámci Hnutia zahrňuje elementy formačného programu v KOČ v plnšom rozsahu.

6. Po mobilizácii a formácii nasleduje činnosť. Kruciáta oslobodenia človeka ako "acies bene ordinata" ("armáda v bojovom šíku") je pripravená na vykonanie rôznych pokynov a úloh, na vykonanie rôznych konkrétnych operácií a jednotlivých akcií v boji s alkoholizmom a inými ohrozeniami. Môže to byť napríklad akcia "Prvé sväté prijímanie", alebo "Sviatky bez alkoholu", bezalkoholové svadby, zábavy, likvidácia miest predaja alkoholu v súlade so zákonom atď., atď. V takomto prípade boj s alkoholom už nie je len hádzaním hesiel a sloganov masám anonymných poslucháčov, na ktoré sa nikto (alebo takmer nikto) nepodujíma, ale nadobúda formu plánovanej akcie riadenej príslušnými stanicami a realizovanej skupinami ochotných a pripravených ľudí.

7. Avšak aby sa takéto akcie rôzneho druhu mohli uskutočňovať, musí vzniknúť centrálne dokumentačno-redakčné stredisko, ktoré bude zázemím pre skupiny pracujúce v teréne. Toto stredisko, nazývané "Redakčné stredisko Kruciáty oslobodenia", v ktorom budú pracovať vedci, aktivisti, publicisti rôznych odborov atď., bude pre KOČ tým, čím sú arzenály zbraní, munície a iného zariadenia pre vojakov bojujúcich na fronte. Úlohou Redakčného strediska KOČ bude vypracovanie a dodávanie potrebných materiálov, referátov, inštrukcií, letákov, audiovizuálnych pomôcok a iných na vykonávanie konkrétnych akcií. Od toho ako bude Redakčné stredisko KOČ pracovať, bude závisieť kvalita a úspešnosť celej akcie v teréne.

8. Tzv. stanice sú miestnymi strediskami, ktoré inšpirujú a riadia Kruciátu oslobodenia človeka. Majú vyznačenú územnú oblasť pôsobenia (zvyčajne prekrývajúcu sa s oblasťou pôsobenia hnutia Svetlo - Život), sú umiestnené, nakoľko je to možné, pri Mariánskych pútnických miestach, alebo iných centrách duchovného života, kde disponujú vhodnými miestnosťami, majú skupinu diakonie oslobodenia, ktorá získava, mobilizuje a formuje členov KOČ a vykonáva rôzne akcie na území pôsobenia danej stanice. Treba sa usilovať o obsiahnutie celého územia štátu sieťou staníc. Na území diecézy môže vzniknúť stanice ktorých hlavným cieľom je formovanie skupín diakonií oslobodenia pre stanice a pre organizovanie siete staníc v diecéze. Redakčné stredisko Kruciáty oslobodenia človeka bude stanicou s celoslovenskou pôsobnosťou

9. Stanica sa usiluje o vytvorenie filiálnych staníc KOČ v jednotlivých farnostiach svojej oblasti. V každej stanici pôsobí tiež skupina diakonie a skupina členov KOČ. Kvôli zvýšeniu účinnosti práce môžu v rámci filiálnych staníc vznikať tzv. vysunuté stanovištia, ktoré by pôsobili v jednotlivých firmách, obytných blokoch a pod.

10. Spôsob práce, rozsah úloh staníc, stanovíšť a iných územných stredísk KOČ určujú osobitné, detailné inštrukcie a predpisy.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign