Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je pondelok 4. december 2023 , meniny má Barbora , zajtra bude mať meniny Oto. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Spolok kresťanskej striezlivosti

podľa knihy "Nábožné výlevy" 12.(?) vydanie
ktoré spísal Andrej Radlinský, farár kútsky, doktor filozofie a zakladateľ Spolku sv. Vojtecha

SPOLOK KRESŤANSKEJ STRIEZLIVOSTI

POUČENIE

     Nenie neprávosti, ktorá by človeka tak náramne jak pred Bohom tak pred ľuďmi zohavila, jako je opilstvo; zase nenie nápoja, ktorý by tak hrozne neprávosti opilstva rozmnožoval, jako je pálené. Uznavše toto šľachetní mužovia opreli sa silným duchom proti tejto neprávosti, ktorá ľud telesne i mravne kazí, a pozakladali spolky kresťanskej striezlivosti, v ktorých sa ľudia nie len všelijakej nemiernosti v opojných nápojoch, lež zvlášte pitia páleného sväto zdržovať sľubujú. Stalo sa to najprv v Amerike r. 1813, odkiaľ spolky do Európy a posledne i medzi nás Slovákov prešli, a horlením mnohých mužov, o dobro človečenstva zaujatých a obetavých v krátkom čase sa tu i tam pozakladali, vzdor tomu, že maďarské vlády, k vôli židovským krčmárom tieto spolky prekážali a ich aj pozabraňovali ako panslavské.
     Hlavný cieľ tohto Spolku je: spoločnými silami napomáhať polepšenie mravov ľudských, neprávosťou opilstva všeobecne nakazených a tak rečeno spohanštených. Z toho vidno, že do spolku tohto nie len nešťastné opilstvu oddané a ním nakazené pokolenie, aby sa oratovalo, sa povoláva, lež i jeden každý, ináč dobrý a striezlivý kresťan, povinný je, slovom, skutkom i vlastným príkladom spolok kresťanskej striezlivosti napomáhať; lebo všetci sme povinní, za polepšenie mravov a za obrátenie hriešnikov podľa možností pracovať. K tomu nás zaväzuje zákon Boží a láska kresťanská. Blahodarné výsledky týchto spolkov nikto nemôže tajiť: sú ony veľmi hojné, sú nebeské. Lebo kde sa také spolky zakladajú a povinnosti s nimi spojené svedomite zachovávajú, tam prestávajú i mnohé iné neprávosti, výstupky a biedy, ktoré z opilstva, jako z nejakej studnice, hojne vytekajú a národy biedne činia a na miesto toho ale zmáhajú sa medzi ľuďmi kresťanské cnosti , pobožnosť k Bohu, čistota mravov a láska k bližnému, ktoré jedine človeka šťastného časne i večne činia. Čo uznajúc pápež Pius IX., nadrečené spolky kresťanskej striezlivosti nielen roku 1851 dňa 28. júla zvláštnym dekrétom potvrdil a na cirkevnú hodnosť povýšiť za dobré uznal, lež ešte i z prehojnej pokladnice milostí Ježiša Krista, svojej opatere sverenej, mnohé duchovné dobro a dary, totiž sv. odpustky všetkým tým kresťanom udeliť prisľúbil, ktorí by do takéhoto spolku kresťanskej striezlivosti vstúpili, a ktoré sa i zomrelým privlastniť môžu. Za patrónku spolkov striezlivosti tenže najsvätejší rímsky otec vyvolil preblahosl. Pannu Máriu hromničnú , aby sa ona za hriešnikov u svojho Božského Syna primlúvala a milosť obrátenia opilcom, všetkým údom spolku kresťanskej striezlivosti hojné dary a požehnanie vyprosila.
Prijímanie do spolku tohto koná sa nasledujúcim spôsobom: Pristať chcejúci oznámia sa u farára obce alebo u námestníka, ktorý jako prvý spoluúd za prednostu spolku sa má považovať, a složia, keď im to tento povinnosti údov spolku známe učinil, do jeho rúk a riadne pred oltárom v kostole sľub kresťanskej striezlivosti. Keď sa prijatie údu stalo, napomenie ho farár, že prinajmenej každú nedeľu a sviatok modlitbu svätého Bernarda: Rozpomeň sa... alebo kto nevie čítať, tri Zdravas sa má modliť, aby sa skrze to na povinnosti braterstva rozpamätala o mocnú prímluvu bl. Pannu prosil, aby ona jemu i všetkým spoluúdom milosť stálosti vyžiadala. S tým sa nový úd vpíše do knihy spolku, a dá sa mu karetka sľubu, na ktorej sú stanovy spolku s modlitbou sv. Bernarda, jako tiež meno a priezvisko úda a deň prijatia jeho do spolku naznačené. Spolok svätí deň bl. P. Márie hromničnej, jako svoj hlavný sviatok, a sviatok svojho založenia s kázňou a slávnou spievanou svätou omšou; v jednom z nasledujúcich dní ale sa slávia zádušné výročniny (ročité rekviem) za všetkých zomrelých údov spolku kresťanskej striezlivosti, ktorí sľub svoj až do smrti verne zachovali.

     Najnovšie vážni ľudia vstupujú do spolkov, v ktorých sľubujú, že nebudú piť nič opojného, teda ani pálene, ani víno, ani pivo. A to tým viac, že aj lekárska veda zistila, že všetky opojné nápoje škodia zdraviu.

KAŽDODENNÁ MODLITBA SV. BERNARDA ZA OBRÁTENIE HRIEŠNIKOV

     Rozpomeň sa, ó najmilostivejšia Panno Mária, že nikdy nebolo slyšať, žeby nekto, čo sa k Tebe utiekal, Teba o pomoc a o prímluvu žiadal, alebo u Teba útočište hľadal, opustený bol býval. I ja podobnou dôverou osmelený(á) k Tebe, Panno panien, Kráľovno nebeská, Panovnico Anjelov, ó Mária, Matko Pána nášho, Ježiša Krista, prichádzam k Tebe, Hviezdo morská, pospiecham, pred Tebou ja biedny(a) hriešnik(ca)plačúc a kvíliac na zem padám; nezapovrhuj modlitby moje, ó Panovnico tohto sveta, a Matko večného Slova, lež vzhliadni na mňa v tejto slzavej doline volajúceho(u) k Tebe, vyslyš mňa nyni, obzvlášte sladká Panno Mária! Vypros mne i M. M. (tu spomeň tých, za ktorých sa chceš zvlášte modliť), predo všetkým milosť kajúcnosti a dokonalého polepšenia života. Ó Mária, útočište hriešnikov, oroduj za nás. Amen. Zdravas.

ODPUSTKY, KTORÉ SA ÚDOM SPOLKU KRESŤANSKEJ STRIEZLIVOSTI UDEĽUJÚ:

  1. Plnomocné odpustky: v deň vstúpenia do spolku kresťanskej striezlivosti pod tou vymienkou, že vstupujúci skrúšene sa majú spovedať, sviatosť Oltárnu prijímať, kostol spolku navštivovať, a na nektorý čas na úmysel pápeža sa budú modliť;
  2. v hlavný sviatok spolku pod výmienkami v 1. čísle menovanými;
  3. v hodinu smrti, keď umierajúci sv. sviatosti hodne prijíma, a najsvätejšie mena Ježiš, Mária aspoň v srdci svojom spomína;
  4. odpustky 7 rokov a 7-krát 40 dní, v tie 4 sviatky cez rok , ktoré vlastný biskup, ale len jedným razom pod tým záväzkom ustanoví, že úd kostol spolku navštívi a spomenuté výmienky vyplní;
  5. odpustky 60 dní za každý zvláštny dobrý skutok;
  6. odpustky 300 dní pre tých údov spolku, ktorí druhých opilstvu oddaných od tejto neresti odvráta, ich k tomu privedú, aby k spolku kresťanskej striezlivosti pristúpili a pravidlá jeho verne a sväte zachovávali;
  7. dovolenie láskavé, aby všetky omše sväté, ktoré sa budú v kostole spolkovom slúžiť, ten samý účinok mali, jako by sa pri výsadnom oltári slúžili.

POBOŽNOSŤ PRED VSTÚPENÍM DO SPOLKU KRESŤANSKEJ STRIEZLIVOSTI

(Kňaz rochétkou a štólou odiaty vykonáva pri oltári nasledujúce modlitby:)

                    Vo meno Otca atď.
                    V. Pomoc naša v mene Pána.
                    R. Ktorý učinil nebe i zem.
                    V. Pane vyslyš modlitbu moju!
                    R. A volanie moje príď k Tebe.
                    V. Pán s vami!
                    R. I s duchom tvojim.
     M o d l i m e  s a.
     Ó Bože, najhojnejší prameňu všetkého dobrého, a najmocnejší ochranco všetkých tých, ktorí svoju dôveru v Tebe skladajú, vzhliadni milostive na nás, ktorí k Tebe o pomoc s vrúcnou pokorou voláme: pohliadni, Otče najláskavejší, okom Svojej otcovskej lásky na nás pokorné Svoje dietky; očisť dušu našu od poškvrny hriechu, a udeľ nám Svojej všemožnej milosti, aby sa Ti to, čo z detinskej lásky k Tvojej chvále počíname, zaľúbilo, a nám na posvätenie našich sŕdc a na obsiahnutie časného a večného spasenia slúžilo. Skrze Pána nášho atď. Amen.

     Tu kňaz pochváliv svätý úmysel vstupujúcich do spolku, pýta sa ich pohromade:
Povedzte mi tedy: a) Či je to vaša úprimná a nepremeniteľná vôľa? R. – Áno. – b) Či ste sa dobrovoľne k tomuto sv. skutku odvážili? R. – Áno. – c) Či ste si dobre rozvážili, jak dôležitú povinnosť týmto prístupom na seba beriete? R. –Áno.

     Po týchto otázkach pýta sa každého: „Jako ti meno?“ R.M.M. a napomenuv ich, aby si pravú ruku položili, k prsiam, predčituje im alebo znajúcim písmo dáva čítať nasledujúci sľub: Ja M.M. pred všetkými tu prítomnými svedkami slávne a sväto sľubujem, že sa s pomocou Božskou na chválu všemohúceho Boha, na česť blahosl. Panny Márie, svojho sv. Anjela strážcu, a pre dobré ľudského pokolenia od všetkého a na jakýkoľvek spôsob pripraveného páleného – krome prípadnosti nemoci a nevyhnutnej potreby – vždy, všade a úplne zdržovať, pri užívaní iných dovolených opojných nápojov, jako: vína, piva, vždy kresťanskú miernosť svedomite zachovávať tiež i iných k podobnej striezlivosti, podľa možnosti, privádzať budem.
Po tomto sľube podá kňaz každému pravicu s týmto želaním: „Nech ti Pán Boh dopomáha Svojou milosťou!“ –Na to každý, do spolku prijatý vpíše svoje meno do knihy spolkovej, v prítomnosti kňaza alebo i inej prednejšej osoby alebo neznajúci písať, učiní kríž vedľa svojho mena skrze druhého napísaného. Keď všetci sľub učinili, napomenie ich kňaz krátkou rečou k stálosti a horlivosti, potom pozdvihnutými rukami dá im nasledujúce obecné požehnanie:
     Boh lásky nech rozplamení v srdciach vašich lásku kresťanskej striezlivosti; nech vás posilní vo vašom sv. predsavzatí, a nech vás požehná za tento váš kresťanský sľub zemským i nebeským požehnaním, Boh Otec †,Syn† i Duch Svätý. R. Amen.
     (Potom ich k vďakovčineniu Boha napomenie.)

POBOŽNOSŤ PO VSTÚPENÍ DO SPOLKU KRESŤANSKEJ STRIEZLIVOSTI

(Kňaz pri vystavení velebnej Sviatosti (cibória) vykonáva s údmi nasledujúce modlitby:)

                    V. Buď meno Pána pochválené.
                    R. Od toho času až na veky.
                    V. Pane, vyslyš modlitbu moju!
                    R. A volanie moje príď k tebe.
                    V. Pán s vami!
                    R. I s duchom tvojim.

          Modlime sa.
          Bože, najláskavejší Otče, Dokonávateľu všetkého dobrého najsvätejší! Dokonali sme už dielo, ku ktorému nás Tvoja milosť pohla. Na Tvoje sväté vnuknutie odriekli sme sa nemiernosti a prisľúbili sme zdržovať sa od všetkých pálených nápojov. Prijmi milostive túto srdečnú obetu, ktorú v duchu vrúcnej pokornosti k Tvojim najsvätejším nohám skladáme. Áno, dobrotivý Otče, Ty prijmeš tento srdečný dárčok, čo večný záloh našej detinskej zachovalej lásky a vďačnosti k Tebe, za veľkú milosť Tvojho Božského vnuknutia, ktorá nás k tomuto spasiteľnému skutku povzbudila. – Ale nie kto dobre začína, lež kto dobre dokonáva, stáva sa verným a koruny hodným bojovníkom Tvojim. Tak svedčily božské ústa Tvoje; preto žiadame, preto s detinskou dôverou k Tebe voláme, ó Pane! Buď podporou služobníkov svojich! Posilni nás v našom svätom predsavzatí; zachráň nás od ohavnej nestálosti; nedopusť nikdy, aby sme vábením telesných žiadostí, alebo úkladmi pokušiteľov premožení, svoj kresťanský sľub nekdy zrušili a Teba obrazili, ale radšej všetko ochotne činili, čo by k dobrému nášho Spolku a k Tvojej chvále slúžilo. Amen.

     K  p r e b l a h o s l .  P a n n e  M á r i i. – I k Tvojmu materinskému srdcu sa utiekame, Pomocnica kresťanov, blahosl. Panno Mária, čokoľvek sme z horúcej lásky k najmilšiemu Synu Tvojmu učinili, to Bohu i na česť Tvoju obetujeme. Otvor tedy i Ty Svoje materinské srdce a podaj nám Svoju mocnú ruku. Však sme si Teba vrúcne za Matku žiadali, Teba sme si za svoju Kráľovnu vyvolil; buď tedy vodkyňou, buď orodovnicou našou u Boha, aby od nás nikdy tvár Svoju neodvrátil; vždy s nami prebýval a Svoje nebeské požehnanie i na nás i na všetky po celom svete založené spolky striezlivosti milostive vyliať ráčil. Pros Boha, pros Svojho božského Syna, Matko milosrdenstva, aby nie len naše, lež i našich drahých blížnych srdcia láskou kresťanskej striezlivosti rozplamenil, aby sme si tak všetci jej svätým zväzkom, pod Tvojou ochranou spojení, trpký kalich zemských súžení jej dobročinným ovocím osladili, ku chvále Božskej a radosti Tvojej živí boli, po tomto ale živote kalicha nebeských rozkoší účastnými sa stali. Pros za nás všetkých, požehnaná medzi ženami, Mária svätá!

     K  A n j e l o m  s t r á ž c o m. – konečne i vám dobrí duchovia, ktorí ste nám k ochrane našej od Boha daní, pozdvihujeme svoju myseľ. I vám odporúčame svoje očistené duše. Predstavte ich tŕnim korunovanému Kráľovi nášmu; lebo on po nich na kríži dychtil, za ne sa dal v tú trúchlivú hodinu žlčou a octom napájať, pre Seba ich Svojou drahou krvou vykúpil a posvätil. Jemu tedy jedine majú prináležať. Ó voďteže ich k nemu po ceste jemu tak milej cnosti kresťanskej striezlivosti; voďteže ich pod ochranou svojej anjelskej pečlivosti, aby sme sa nikdy k bludným cestám rušiteľov svätých sľubov nakloniť nedali; nikdy k potupe a hanbe nášho kresťanského braterstva neboli. Buďte nám na pomoci, ó nebeskí priatelia naši, aby sme sľubu, včuľ na tomto svätom mieste slávne složenému, až do hodiny smrti verní zostávali a chválu Božiu spolu s vami vždy striezlivými ústami prespevovali v Kristu Ježišovi, Pánu našom. Amen.

(Tu sa spieva trikrát „Svätý“ a kňaz dáva požehnanie velebnou Sviatosťou.)

POBOŽNOSŤ MESAČNÁ SPOLKU KRESŤANSKEJ STRIEZLIVOSTI

                    V. Pomoc naša v mene Pána.
                    R. Ktorý učinil nebo i zem.
                    V. Pane, vyslyš modlitbu moju!
                    R. A volanie moje príď k Tebe.
                    V. Pán s vami!
                    R. I s duchom tvojím

          Modlime sa.
          Všemohúci, večný Bože, s detinskou dôvernosťou približujeme sa k Tvojmu trónu, aby sme z prameňa Tvojho Božského milosrdenstva nové sily nabrali. Duchom Tvojím vedení podali sme svoju braterskú ruku zástupom Tvojich striezlivých dietok, a hľa, včuľ prichádzame k Tebe, aby sme pred Tvojim Božským obličajom svoje sväté sľuby obnovili; chceme Ti i napozatým v striezlivosti slúžiť, chceme sa i napozatým od záhubného užívania pálených nápojov verne zachovať. Len ten, ktorý v Tebe dúfa, nebýva zahanbený. Preto voláme k Tebe, ó Pane, zachovaj nás v Svojom svätom Duchu, daj nám Svojho Božského požehnania, ó Otče, podporovateľu Svojich dietok! Ejhľa, tak mnohí nepriatelia Tvojho sv. Kríža obkľučujú nás a hľadajú naše duše ich svätého predsavzatia zbaviť. Ó Pane, nedopusť nikdy, aby nás voľakedy svojimi úkladmi na cestu nevernosti sviedli, nedopusť ctiteľov striezlivosti zahanbiť, dielu Svojmu, ó Pane mocný, nedaj zahynúť. Sprevádzaj a ochraňuj nás po všetkých cestách, aby sme Tvojou milosťou posilnení v čnosti kresťanskej striezlivosti vždy viac pokračovali, a blahodarným ovocím nášho spolku Tvoju chválu i svoje spasenie utvrdili a rozmnožili. V Kristu Ježišovi, Pánu našom. Amen.


     K  u k r i ž o v a n é mu  J e ž i š o v i. – Ó Ježišu najdobrotivejší, ktorý si pre naše neprávosti v najboľastnejšiu hodinu Svojho utrpenia žlčou a octom bol napájaný, vzhliadni dolu s boľastného kríža na toto plačlivé, a ohavnou neprávosťou opilstva ešte viac potlačené údolie zemské. Hľa, jako Tvoji vykúpenci nebeské dary rúk Tvojich k svojmu zahynutiu užívajú! Hľa, jako ľudia nemiernosťou snižujú cenu svojej, Tvojou predrahou krvou vykúpenej duše, jako pitím pálených nápojov v človeku človek, obraz Tvoj, vymorený býva! Ó smiluj sa, Vykupiteľu sveta, netrestaj nás v prchlivosti Svojej, ale smiluj sa podľa množstva sľútovania svojho; osvieť nás slncem Svojho svetla, prispej Svojmu k svätosti života a k večnému blahoslavenstvu povolaného ľudu s pomocou Svojou, aby sa z ohavných pút nemiernosti vysvobodil, a toho nápoja srdnate na veky sa odrieknul, ktorý už tak mnohého nešťastia, toľkých sĺz a nemocí, áno i nenadálej smrti a zatratenia večného príčinou bol. Nemáme ale len prosiť, i skutky žiada Tvoja láska. Ó zapáľ tedy plameňom Svojej lásky naše srdcia, aby každý, ktorý ešte v srdci svojom lásku k človečenstvu chová, k dosiahnutiu žiadaného víťazstva s Tvojou milosťou slovom i skutkom účinkoval. O čo Ťa vrúcne prosíme pre Tvoje prehorké umučenie a i v Tvojom najsvätejšom mene ó Ježišu ukrižovaný!

     K  p r e b l a h o s l.  P a n n e  M á r i i . – Blahoslavená Panno Mária, Kráľovno a mocná ochraniteľkyňo nášho kresťanského braterstva! Oroduj za nás i za všetky kresťanské zástupy, ktorých sväté heslo je „Striezlivosť“. Sjednoť a veď nás všetkých pod utešenou víťaznou zástavou Svojej mocnej ochrany, aby sme k svojmu svätému cieľu verne a udatne kráčali, nepriateľov sv. striezlivosti po všetkých stranách premohli, chválu Božskú, česť a všetko dobré rozmnožili; učiň, Matko milosti, aby sme po šťastlive skončenom boji korunu verných bojovníkov z Božských rúk najslávnejšieho zvíťaziteľa nad smrťou a diablom, Krista Ježiša , Syna Tvojho, na Tvoju prímluvu obsiahli, ó Mária!


     Z a  o b r á t e n i e   n e m i e r n y c h
                    V. Ó Mária, bez hriechu počatá!
                    R. Pros za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. – Modlime sa! Rozpomeň sa...atď.
          Ó Matko zázračná, vyvolený nástroju vznešených Božských tajomství, vypros nám i všetkým hriešnikom skrze Svoje najsvätejšie panenstvo a nepoškvrnené počatie dar kresťanskej striezlivosti, čistoty srdca, tela i duše od Syna Svojho Krista Ježiša. Amen. – Zdravas.
               Útočište hriešnikov, oroduj za nás.
               Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.
               Kráľovno a orodovnico spolku kresťanskej striezlivosti, oroduj za nás.


     Z a  m r t v ý c h   ú d o v.
     Spravodlivý a nekonečne milosrdný Bože a Otče, ktorý panuješ nad živými i mrtvými , a nad všetkými sa smilovávaš, smiluj sa i nad našimi v Pánu zosnulými bratmi a sestrami, premeň im ich hrobovú tmu za svetlú svätyňu odpustenia a pokoja, aby boli účastní dedictva Tvojich dietok, a v spoločnosti Svätých a Blahoslavených v nebi s Tebou sa večne radovali. Buď milostivý ich dušiam, a daj im svetlo večné Tvojej nasvätejšej tváre svietiť.
          Otčenáš, Zdravas.

Po týchto modlitbách sa spieva trikrát „Svätý“ a kňaz dá požehnanie velebnou sviatosťou

ROČITÁ POBOŽNOSŤ SPOLKU KRESŤANSKEJ STRIEZLIVOSTI

     Na sviatok očisťovania P. Márie (Hromnice) a v deň založenia Spolku kresťanskej striezlivosti pred svätou omšou, pod vystavenou velebnou sviatosťou držať sa majúcou spieva sa: „Teba Bože chválime“. Po svätej omši obnovujú údovia spolku sľub kresťanskej striezlivosti za kňazom ho predriekajúcim; potom sa vykonávajú obyčajné mesačné modlitby. – V prvý deň ročitej slávnosti Spolku, nenie-li tu nejaká prekážka, drží sa slávne „Rekviem“ za všetkých zomrelých údov Spolku, po ktorom sa po niekoľko „Otčenášoch“ a „Zdravasoch“ vykonáva modlitba :“spravodlivý a nekonečne milosrdný“.

MODLITBA ZA NEMIERNYCH K PIATIM RANÁM KRISTA PÁNA

(V druhú nedeľu po deviatniku a 1. pôstnu)

          Najdobrotivejší, ukrižovaný Ježišu, ktorý si mocný i zo skál synov Abrahámových vzkriesiť, k Tebe voláme o pomoc v svojej potrebe. Ejhľa, naše vdovy sa množia, naše siroty nariekajú od hladu, hľadajú Tvoju svätú bázeň, a nenachádzajú jej. Ejhľa, Pane, manželstvá naše klesajú, rodičia a predstavení o svoju česť prišli; dietky i poddaní sa neposlušnosti oddali. Ejhľa, chudoba a nemoc, hanba a potupa, hriechy a hrubé neprávosti zmáhajú sa v Tvojom kresťanstve jako morová rana. Ach, a všetkého toho zlého je príčina neprávosť opilstva, a pálené nápoje sú toho mnohonásobného nešťastia hlavnou studnicou. Ó jako by sme mohli na pôvodcov týchto hlbokých rán hľadeť, a spolu v Tvojom sv. kríži, v Tvojich sv. ranách spasenia nehľadať! Ó prebuďteže milostiplné ruky Kristove všetkých v bahne opilstva zahrúžených zo smrteľnej driemoty; preveďte nemiernych najsvätejšie prebodnuté nohy na spásonosné cesty sv. striezlivosti, na ktorej ste nám niekdy predchádzali. Objím tento nemocný svet Svojou horúcou láskou ty láskyplné hlboko ranené srdce! Volajte najsvätejšie ústa tým hlasom, ktorým ste na kríži: „Žíznim“ volali, ku všetkým zatvrdilým opilcom; volajte vždy, kedykoľvek na kríž pohliadnu: „Prebuďte sa! Neprznite Božský obraz na sebe! Spomeňte, že som ja pre vaše neprávosti kalich žlče a octu vyprázdnil! Čiňte pokánie!“ – Ach, otvorte sa, najsvätejšie rany Vykupiteľa! Do vašej hlbiny skladáme a zavierame svoje žaloby. Nech sa leje z vás tá Božská vykupujúca krv, nech tečie na toto od otrokov nemiernosti zneuctené slzavé údolie zemské. Umyte a očisťte ho v nesmiernom mori boľastí od nešvary opilstva a pálených nápojov, lebo len tak sa svetu túžobná jeho tvárnosť navráti, slzy tiecť prestanú, pokoj s neba k nám sostúpi, a na človeku obraz Božský v jeho čistote zase zasvieti; len tak sa účastnými staneme tej slávy, ktorú nám náš jediný Spasiteľ, Kristus Ježiš, na kríži vybojoval, ktorý žije a kraľuje od večnosti až do večnosti, čo Kráľ spolkov striezlivosti, zvelebený a pochválený až na veky vekov. Amen.

MODLITBA PRI POHRABE ÚDA SPOLKU KRESŤANSKEJ STRIEZLIVOSTI

          Bože, Otče živých i mŕtvych, príjmi obetu vrúcnej vďačnosti našej za veľkú milosť Svojej Božskej ochrany, s ktorou si tohoto nášho milého brata (túto našu drahú sestru) po ceste kresťanskej striezlivosti až ku tejto všeobecnej loži, v ktorej všetky rozkoše a nádhernosť zemská smutný konec bere, sprevádzať ráčil. Nespomni na jeho (jej) previnenie, odpusť mu (jej) všetky jeho (jej) viny, a učiň ho (ju) účastným (ou) nesmiernych zásluh Svojej predrahej krvi, ktorú si nekdy na kríži pre jeho (jej) večné spasenie vyliať ráčil. Otčenáš.
          Ježišu, najvernejší Odplatiteľu všetkého dobrého, ktorý si nám i ten pohár vody, ktorý v mene Tvojom svojim bližným podáme, odmeniť prisľúbil, odmeň, pokorne Ťa prosíme, tomuto nášmu bratovi (tejto našej sestre) všetko, čokoľvek na prospechu nášho kresťanského spolku v Tvojom svätom mene vykonal(a), keď sa s nami a s naším spolkom zemským lúči; prijmi ho(ju) do Svojho spolku nebeského, podaj mu (jej) za jeho (jej) kresťanské odrieknutie plný kalich večitých radostí, daj mu (jej) už včuľ po skončenom bojovaní večnú slávu, ktorú si všetkým tým milostive prisľúbil, ktorí lačnejú a žíznia po Svojej spravodlnosti. Otčenáš.
          Rozpomeň sa i na nás, Ježišu najdobrotivejší, ktorí tu ešte v boji svätej striezlivosti zostávame; udeľ i nám, Svojej všemožnej milosti, ab sme i my verným plnením svojho kresťanského sľubu Tvojej Božskej tváre hodnými učinili, a po skončenom boji do Tvojho otcovského lona prijatí spolu s týmto bratom našim (s touto sestrou našou) večne radovali. Buď nám i všetkým v Pánu zosnulým milostivý, včuľ i vždycky až na veky vekov Amen. Otčenáš.
                    V. Odpočinutie večné daj im, Pane!
                    R. A svetlo večné nech im svieti.


V 13. opravenom vydaní sa uvádza len informácia o "Braterstvu striezlivosti", Sľub striezlivosti a Modlitba sv. Bernarda k prebl. Panne Márii, ktorú sa členovia Braterstva majú pomodliť každú nedeľu a sviatok:

          


Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign